Adatvédelmi Szabályzat

A  www.ancsikatraining.hu - továbbiakban: weboldal üzemeltetője Herperger Anita (továbbiakban: Adatkezelő) feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Általános rendelkezések

1. Adatkezelő a GDPR rendelet 24. cikke és az Infotv. 25/A.§-val összhangban az alábbiakban meghatározott módon és mértékben kezeli a webshop üzemeltetése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szerinti kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység végzése céljából a webshopra ellátogató személyek személyes adatait (továbbiakban: személyes adat).  

2. Adatkezelő: 

Név: Herperger Anita

Székhely: 3300 Eger, Olasz utca 25. 8/24.

E-mail: info@ancsikatraining.hu

Telefon: +36203441144

Adószám: 72050125-1-30

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. Az Adatkezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet a webshopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze, a személyes adatok meghatározása a GDPR rendelet 4. cikk 1. pontjával összhangban történik.

2. Az Adatkezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

3. Az Adatkezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és harmadik félnek nem adják ki.

Az adatfeldolgozás célja

Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a weboldalon a GDPR 4. cikk 2. pontnak megfelelően.

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám).

3. Az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása.

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig az Adatkezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 5 (öt) évig.

2. Az Adatkezelő minden személyes adatot töröl a személyes adatok tárolásához szükséges idő leteltét követő 30 napon belül.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek az Adatkezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek az Adatkezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

Az Adatezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer);
 • Csomagszállító társaság;
 • Google Analytics (weboldal statisztika).

Az Ügyfél jogai

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); b); és f) pontjai szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul, ezáltal az Ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR rendelet 12-23. cikk szerint:

 1. Az Ügyfél jogosult átlátható, érthető tájékoztatást kapni, mely magában foglalja az Adatkezelési tájékoztató megismerését.
 2. Az Ügyfél jogosult a személyes adataihoz való hozzáféréshez. 
 3. Az Ügyfél jogosult a helyesbítésre, tehát  kérésére az Adatkezelő helyesbíti, kiegészíti a rá vonatkozó személyes adatokat.
 4. Az Ügyfél kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat.
 5. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás esetén az Ügyfél korlátozhatja az adatkezelést, amennyiben a GDPR rendelet 18. cikk (1) bekezdésben foglalt feltételek valamelyike teljesül.
 6. Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá korlátozás nélkül másik adatkezelőnek továbbítsa.
 7. Az Ügyfél jogosult a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonására, mely e-mailben az info@ancsikatraining.hu címen történhet. 
 8. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi.

2. Az Adatkezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. A weboldalon keresztül történő ektronikus megrendelés során a megrendelési űrlapon az Ügyfél megerősíti és elfogadja, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat.

3. Az Adatkezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek: 2023. január 2.