Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Herperger Anita (székhely: 3300 Eger, Olasz utca 25. 8/24. adószám: 72050125-1-30), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webshop használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Herperger Anita
A szolgáltató székhelye: 3300 Eger, Olasz utca 25. 8/24.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@ancsikatraining.hu
Adószáma: 72050125-1-30
A szolgáltató telefonszáma: +36203441144
Adatvédelmi nyilvántartási száma: -
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG (Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland)

A tárhely-szolgáltató regisztrációs száma: CH-170.3.036.124-0
A tárhely-szolgáltató elérhetősége: info@webnode.hu

Általános rendelkezések:

1.1. A jelen ÁSZF tartalmazzák a Szolgáltató által üzemeltett www.ancsikatraining.hu weboldalon található webshopon keresztül történő vásárlás megvalósulásához kötendő szerződési feltételeket Szolgáltató és a rendelést leadó magánszemély (továbbiakban Vásárló) között. 

1.2. A webshopban történő elektronikus megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre (továbbiakban: Szerződés) Szolgáltató és Vásárló között, az így létrejött Szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató az adatbázisban tart nyilván. A Szerződés nyelve magyar. 

1.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok:

1.4. Az adatvédelmi tájékoztató a weboldalon keresztül a következő linket elérhető:  

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A webshopban megvásárolható termékek és az azokról készült fotók egyedi készítésűek, saját szellemi termékek.

1.6. A termékek csak online rendelhetők meg. A termékek ára tartalmazza az Áfát, bruttó összegben, magyar forintban kerül feltüntetésre. 

1.7. A termékek átvétele történhet személyesen Egerben vagy csomagszállítással. A személyes átvétel ingyenes. A csomagszállítási díj külön fizetendő, 20.000,- Ft feletti megrendelés esetén az Eladót terheli. 

1.8. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szolgálnak.

1.9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Vásárlókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.10. A Szerződés a Szolgáltató és Vásárló között a www.ancsikatraining.hu weboldalon található webshopon leadott megrendelést követően jön létre. A megrendelés nem kötött regisztrációhoz. 

1.11. A megrendelés során a szerződési feltételek teljesítéséhez a Vásárló megadja a számlázási és szállítási adatokat (név, szállítási/számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), email cím, telefonszám). 

1.12. Adatbeviteli hibák korrigálását (pl. téves cím, plusz termék stb.) kizárólag a leadott megrendelést követő 24 órán belül történő jelzés alapján tudjuk figyelembe venni. Elmulasztás esetén a megrendelt mennyiség fizetendő, az kerül számlázásra a megadott számlázási címre, valamit a megadott szállítási címre kerül megküldésre. 

1.13. A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését követően elektronikus úton visszaigazolást küld a megrendelésről. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a vásárló mentesül a szerződési kötelezettség alól, a vásárlástól elállhat. Ez alól kivételt képez, amennyiben technikai hiba miatt nem kerül megküldésre/érkezik meg a visszaigazolás, vagy a Szolgáltató külön feltünteti a visszaigazolási idő ideiglenes meghosszabbítását (pl. szabadság, betegség esetén). 

Fizetési lehetőségek

1.14. A megrendelések fizetése történhet banki átutalással. Az átutalás közleményében kérjük megjelölni a megrendelés számát. 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11773346-31295697

Kedvezményezett: Herperger Anita

Megjegyzés: megrendelés száma

1.15. Az Eladó az átutalás beérkezését követően a megrendelés végösszegéről (termék(ek) ára és csomagszállítási díj) számlát állít ki, melyet a Vásárló email címére elektronikusan továbbít. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.16. A megrendelések feldolgozása és visszaigazolása 48 órán belül történik. 

1.17. A termék a visszaigazolástól számított 15 munkanapon (3 héten) belül készül el, egyedi kérés, nagyobb mennyiségű megrendelés esetén 20 munkanapon (1 hónapon) belül. Egyéni kérésre, a készlet rendelkezésére állása esetén felár ellenében extra gyors (48 órás) teljesítést is vállalunk.  

1.18. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

Elállás joga

1.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.20. Ha a Vásárló az elállás jogával kíván élni, az átvételtől számított 14 napon belül köteles a Szolgáltató számára sértetlenül visszajuttatni a terméket, valamint az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát emailben megküldeni. A termék és a nyilatkozat beérkezéséről a Szolgáltató visszaigazolást küld. A termék visszaérkezését követően a Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti a csomagszállítási díj levonásával a termék árát. A 45/2014. Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdése szerint a Vásárló fizeti meg a termék visszaküldési költségeit.  

Szavatosság

1.21. Amennyiben a termék hibás, a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül történjen meg a hiba bejelentése az elérhetőségeink valamelyikén és a termék visszajuttatása. Hiba esetén a Vásárló kérhet javítást (pl. hibás gyöngy vagy rágóka cseréjét), vagy a termék kicserélését, kivéve, ha aránytalanul nagy többletköltséggel jár a csere (tehát kizárólag azonos összeállítású termékre cserélhető). Hibajavítás és csere kizárólag akkor teljesíthető, ha a Vásárló nem próbálta meg önkezűleg megjavítani a terméket, ebben az esetben a szavatosság érvényét veszti. A termék visszaküldési költségét a Vásárló fizeti meg.   

1.22. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik az adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Jótállás

1.23. Amennyiben a termék használat közben meghibásodik (elszakad, szétszakad), haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 2 hónapon belül történjen meg a meghibásodás bejelentése az elérhetőségeink valamelyikén. Meghibásodás esetén a terméket azonos összeállítású termékre cseréljük. A csere kizárólag akkor teljesíthető, ha a Vásárló nem próbálta meg önkezűleg megjavítani a terméket, ebben az esetben a jótállás érvényét veszti. A termék visszaküldési költségét a Vásárló fizeti meg.

Panaszkezelés

1.24. A Vásárló a termékkel kapcsolatos kifogásait szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken jelezheti. Szóbeli panasz esetén a Szolgáltató köteles azonnal megkezdeni az eset kivizsgálást, majd 30 napon belül érdemben tájékoztatni a Vásárlót, írásbeli panasztétel esetén 30 napon belül köteles intézkedni és érdemben válaszolni. 

Szolgáltaló email címe: info@ancsikatraining.hu 

Szolgáltató telefonszáma: +36203441144

1.25 Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észleli, a panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://www.kormanyhivatal.hu/

Vegyes rendelkezések

1.26. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a területileg illetékes Bíróság/Törvényszék illetékességét. 

Online vitarendezési platform: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

További elérhetőségek listája:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.odrList

Eger, 2023. január 2.